51 29 64 45 - 031                               info@bcmtesting.com 

استانداردهای دستگاه

  دستگاه تست و کشش جهت آزمون فرآورده پانل ساندویچی سه بعدی مطابق استانداردهای ملی ایران به شماره 7143 و استاندارد آمریکا ASTM A370


*   دستگاه تست خمش جهت آزمون خمش بلوک سقفی و صفحات ساخته شده از پلی استایرن مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 7302، 11108 و استاندارد اروپا EN12089:1997

*   دستگاه تست فشار جهت آزمون تنش فشاری در 10% تغییر شکل برای بلوکهای سقفی و صفحات ساخته شده از پلی استایرن مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 7117 و استاندارد اروپا EN826:1996


*   دستگاه تست ضخامت سنج جهت آزمون اندازه گیری ضخامت بلوک سقفی و صفحات ساخته شده از پلی استایرن مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 7114 و استاندارد اروپا EN823:1995


*   دستگاه تست شعله(واکنش فوم در برابر آتش) جهت آزمون سنجش احتراق فرآورده های پلی استایرن در برخورد مستقیم با شعله مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 4-7271 و استاندارد اروپا 2:2002-ENISO11925

 

                   

اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت

خیابان اول - شیخ بهائی سوم - پلاک 143

031-45642951   و   09125780765

دورنگار: 45642952-031

info@bcmtesting.com